Sunday, March 25, 2012

131 - Wikimyanmar သုိ႔ တုန္႔ျပန္ခ်က္ by ေနဆန္းလြင္


Wikimyanmar သုိ႔ တုန္႔ျပန္ခ်က္ by ေနဆန္းလြင္


ကုိလုိနီေခတ္ေႏွာင္းပုိင္းဆုိသည္မွာ၁၉၄၈ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္၍ပါလီမန္ေခတ္အတြင္းဆုိသည္မွာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အတြင္းကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေမာင္းေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ ရေသ့ေတာင္၊ မင္းျပား ၊  စစ္ေတြ ရမ္းၿဗဲႏွင့္ေက်ာက္ျဖဴ    ၿမဳိ႕မ်ားတြင္ေနထုိင္သူမ်ားမွာ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ သံတြဲၿမဳိ႕ တြင္ေန   ထုိင္ သူ မ်ား မွာ ကမန္ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
Wikimyanmar ၌အစပုိင္းတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားကုိ ကုိလုိနီေခတ္ေႏွာင္းပုိင္းႏွင့္ ပါလီမန္ေခတ္အတြင္း တရား မ၀င္အေျခခ်သူမ်ားဟုေရးသားထားသည္။ တဖန္ “အဆုိပါ ဘဂၤလီလူမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ရခုိင္ဘုရင္အဆက္ ဆက္၊ အစုိးရအဆက္ဆက္ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳခဲ့ေခ်” ဟုေရးသားထားျပန္သည္။ ဤသည္မွာ Wikimyanmar သည္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးတုိ့္ ရခုိင္ျပည္၌ ၁၇၈၄ ခုႏွစ္မတုိင္မီကတည္းက ေနထုိင္လာခဲ့ေသာ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္ဟု သက္ေသခံေပးသည့္အေထာက္အထားတစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ စာေရးသူမွ   ေက်း ဇူး   တင္ မိပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ၁၄၄ မ်ဳိးရွိခဲ့ရာတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးပါ၀င္ခဲ့သည္ကုိ ေရးသားထားသည့္ အတြက္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားတြင္ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ားပါ၀င္သည္ကုိထပ္မံ၍သက္ေသခံေပး ျခင္းျဖစ္သည္။
ဦးႏုလက္ထက္၌ မဲေပးခဲ့သူမ်ားအားလုံးမွာ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ ကပ္ၿပား ကုိင္ေဆာင္ ထားေသာ ျမန္ မာႏုိင္ ငံ သားမ်ားျဖစ္ၾကသည္စာေရးသူ၏အဖုိးအဖြားမ်ားကုိင္ေဆာင္ခဲ့ေသာထုိအမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္မ်ားကုိ စာေရးသူ ကုိယ္တုိင္ျမင္ဖူးခဲ့သည္။ ထိုအမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္မ်ားကုိ၁၉၇၈ခုႏွစ္တြင္အာဏာရွင္ဦးေန၀င္းမွ နဂါးမင္းစီမံ ခ်က္ၿဖင့္ ဦးစိန္လြင္အားဦးစီးေစၿပီး တအိမ္တက္တအိမ္ဆင္း၍ မတရားသိမ္းေစခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔အသိမ္းခံရေသာ သူမ်ားမွာ ယခုထိအသက္ရွင္ေနထုိင္လ်က္ရွိသည္ထုိအခ်ိန္၌အစုိးရအမႈထမ္းအခ်ဳိ႕၏ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ မ်ားကုိသာ မသိမ္းဆည္းဘဲ ခ်န္ခဲ့သည္။
ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးတုိ႔ကုိင္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္မ်ားအား မတရားသိမ္းပုိက္၍ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အစုလုိက္အျပဳံလုိက္သတ္ျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဖက္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပး ၍ ဒုကၡသည္ဘ၀သုိ႔ေရာက္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း ထုိဒုကၡသည္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတြင္း သုိ႔ ျပန္ လည္ ေခၚခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္လည္း အခ်ဳိ႕ကုိျပန္လည္ေခၚခဲ့ရသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ျပန္ လည္ေခၚခဲ့ ရျခင္းသည္ ထုိရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ယခုအခ်ိန္ ထိ မဲေဆာက္ ႏွင့္အျခားေနရာမ်ားတြင္ေသာရွိေသာ ဒုကၡသည္မ်ားနည္းတူ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္ စခန္း မ်ားတြင္ ေနထုိင္ေနရ ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေနထုိင္ရာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသားမ်ားေပးေသာ ဒုကၡမ်ား ကုိေန႔စဥ္ရက္ဆက္ခံစားေနၾက ရသည္။
ရခုိင္ဘုရင္အဆက္ဆက္တြင္ရွိေနခဲ့ေသာသူမ်ားအျဖစ္ Wikimyanmar မွသက္ေသခံၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီေခတ္တြင္ တံခါးမရွိ၀င္လာသည့္ကိစၥကုိ စာေရးသူမွရွင္းလင္းရန္မလုိအပ္ေတာ့ပါ။
ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ျမန္မာျပည္မမွခြဲထြက္ရန္ မည္သည့္အခါမွ မေတာင္းဆုိခဲ့ပါ။ ေမယုခရုိင္ ကုိ ျပည္ မႏွင့္ တြဲ၍အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ သက္ေသအေထာက္ အထားျဖစ္ သည္။
ရုိဟင္ဂ်ာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးသည္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားအခ်ဳိ႕တြင္ အေျခခ်၍ မိမိတို႔၏ ဆုံးရွဳံးသြားေသာ ႏုိင္ငံသားရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္၄င္း၊ အျခားေသာတုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္၄င္း ပူးေပါင္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေတာင္းဆုိေနျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမွ လက္ နက္ကုိင္ ေဆာင္၍ နယ္စပ္ေဒသတြင္ ေဒသတြင္းစုိးရိမ္ရေအာင္ တုိက္ခုိက္ေနျခင္းမရွိပါ။
ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားသည္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ရုန္းကန္ေနရစဥ္ အိမ္ေထာင္ဘက္ ေျမာက္ျမားစြာရွိ သည္ဟူေသာစြပ္စြဲခ်က္ကုိ စာဖတ္သူတုိ႔မွ ခ်င့္ခ်ိန္၍ စဥ္းစားလွ်င္အေျဖထြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ တြင္ဒုကၡသည္မ်ား မည္ကဲ့သုိ႔ေနထုိင္ေနရသည္ကုိ Youtube ရွိ ဗီဒီယုိမ်ားမွတဆင့္ စာဖတ္ သူမ်ားေလ့လာႏုိင္ ပါသည္။ ယခုအခါ ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အဆင္းရဲဆုံးျပည္နယ္ျဖစ္သည္ဟု ရခုိင္ျပည္သားဗုဒၶ ဘာသာ၀င္မ်ားကပင္ စာေရး၍ Statement ထုတ္ေနရသည့္ကာလျဖစ္သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးတုိ႔၏ လက္ထပ္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားေသာ္လည္း၊ ထုိကဲ့သုိ႔ စြပ္စြဲေျပာ ဆုိေနျခင္းမွာ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ဂုဏ္သိကၡာညဳိးႏြမ္းေအာင္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းမွလြဲ၍ အျခားေသာ ရည္ရြယ္ ခ်က္မရွိသည္မွာ သိသာထင္ရွားပါသည္။ ေမြးဖြားလာေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို အိမ္ေထာင္စုစာရင္းထဲ ထည့္မေပးဘဲ ၄င္းတုိ႔၏ဘ၀ကုိပင္ ႏုိင္ငံမဲ့ဘ၀သုိ႔ စနစ္တက်ပုိ႔ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ မ်ဳိးဆက္ပြားမႈ ျမင့္မား မည္ေလာ။ ေရွးေခတ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွ႔ံအျပား၌ မ်ဳိးဆက္ပြားမႈျမင့္မားခဲ့ပါသည္။ စာဖတ္သူမွ မိမိ ၏အဖုိးအဖြားမ်ား၌ ေမာင္ႏွမဘယ္ႏွစ္ဦး ရွိခဲ့သည္ကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္လွ်င္ အေျဖကုိသိရွိမည္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး က်ပ္တည္းေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယခုအခါ မည္သူမဆုိမ်ဳိးဆက္ပြားမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္လ်က္ ရွိသည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအားလုံးမွာ တရြာမွတရြာသုိ႔သြားလွ်င္္ ခရီးသြားခြင့္ပါမစ္တင္ၿပီးမွ ခရီးသြားခြင့္ွ ရွိသည္။ ထုိသုိ႔အေျခအေနေၾကာင့္ ေဆး၀ါးအခ်ိန္မွီမကုသရဘဲ အသက္ဆုံးရွဳံးခဲ့သူမ်ားမနည္း ေတာ့ပါ။ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔မွာ ယခင္ေခတ္ကဲ့သုိ႔ အစိုးရ၀န္ထမ္းလုပ္ခြင့္လည္းမရၾကေတာ့ပါ။ ဤကဲ့သုိ႔အေျခအေန တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕သို့သြား၍ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားရန္မွာ အိပ္မက္ပင္မမက္ႏုိင္ၾကပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခု အခါ  စား၀တ္ေနေရးကုိ ေျဖရွင္းရန္ အသက္စြန္႔၍ စက္ေလွမ်ားျဖင့္ ပင္လယ္ျပင္ကုိျဖတ္၍ မေလးရွား၊ ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ေရာက္ရန္ႀကဳိးစားေနၾကရသည္။ အမ်ားစုမွာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ အစာေရစာငတ္ျပတ္၍ တဖုံ၊ မုန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္တမ်ဳိးျဖင့္ လမ္းခရီးတြင္ပင္အသက္ဆုံးရွဳံးေနရပါသည္။ ထုိႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား သာမက အျခားေသာျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား သိန္းဂဏန္းႏွင့္ရွိပါသည္။ ထိုသို့စြန္႔စားသြားေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ေျမာက္ျမားစြာရွိပါသည္။
ဤသည္ကုိ ရွက္ဖြယ္ကိစၥသဖြယ္ေရးသားရန္မလုိအပ္ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏   ႏုိင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရး အက်ပ္ အတည္းတုိ႔ေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။
Wikimyanmar တြင္ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးအေၾကာင္းေရးသားသူသည္ Racist တစ္ေယာက္သာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ တြင္အေျခခ်၍ အတုိက္အခံအျဖစ္ရပ္တည္ေနေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ သေဘာ ထား ကုိသိလ်က္ႏွင့္ တဖက္သတ္ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အျခားေသာတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ကမန္လူမ်ဳိး မ်ား၊ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားေအာင္ရန္တုိက္ေပးထားေသာ ေရးသားခ်က္မ်ားကုိ စာေရး သူမွတုန္႔ျပန္ ရန္ဆႏၵအလ်င္းမရွိဘဲ၊ မည္သည့္ျမန္မာႏုိင္ငံသားႏွင့္မဆုိပူးေပါင္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေရးမ်ား အားလုံးကုိ အျခား ေသာႏုိင္ငံသားမ်ားနည္းတူ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးတုိ႔လည္း ၀ုိင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵ သာရွိပါေၾကာင္း သိေစအပ္ပါ သည္။
စာေရးသူသည္ ရုိဟင္ဂ်ာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္တြဲဖက္၍ လႈပ္ ရွားေနေသာ    Activist တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္လုိပါက – rohingya@gmail.com


No comments:

Post a Comment