Wednesday, December 25, 2013

၂၀၁၄-သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမည့္ကိစၥႏွင္႔ၿမန္မာ မြတ္စလမ္ တစ္ မ်ိဳး သား လံုး ႏွင္႔ သက္ ဆိုင္ ေသာ အခ်က္ မ်ား (ၾကိဳ တင္ သတိ ေပး ေၾက ၿငာ ခ်က္)


မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမည့္ လုပ္ငန္း စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္ ။ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မြတ္စလင္တစ္မ်ဳိးသားလံုးအေနျဖင့္ ယခုေကာက္ယူမည့္ သန္းေခါင္စာရင္းအား သတိျပဳျဖည့္စြက္ၾကရန္ အထူးပင္လိုအပ္ေနေပသည္ ။ လက္ရွိ အာဏာရ အစိုးရအေနျဖင့္   ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ   ျမန္မာ မြတ္စလင္ အား ႏိုင္ငံေတာ္၏ သက္မွက္ထားေသာ လူဦးေရ အခ်ဳိးအစား တစ္ခုအတြင္း   ေရာက္ရွိေနပါက အခ်ဳိးအစား အလိုက္ အစိုးရ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔တြင္ေနရာမေပးလိုျခင္း ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဖြား မြတ္စလင္တို႔ အျပည့္အ၀ ရရွိမည့္ အခြင့္အေရး မ်ားမေပးလိုျခင္း တို႔ေၾကာင့္   ျမန္မာႏုိင္ငံဖြားမြတ္စလင္ အေရအတြက္ ရာခုိင္ႏႈန္းအားေလ်ာ့ခ်ရန္ အလုိ႕ငွာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။
ကြ်ႏ္ုပ္တိို႔အေန နဲ႕ ေပါ့ေပါ တန္တန္ သေဘာမထားဘဲ၊ မိမိတို႔နီးစပ္ရာ မြတ္စလင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဆက္သြယ္ၿပီးု သြားေရာက္ စုံစမ္းၾကပါရန္ တုိက္တြန္း လုိက္ရပါ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ လည္း မြတ္စလင္ကြန္ယက္မ်ားလည္း ဖြဲ႕စည္းထားရွိျပီးျဖစ္ပါသည္ ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ၿပင္ဆင္ ထားၿခင္းမရွိပါက မိမိတို႔ေနအိမ္မ်ားသို႔ သန္းေကာင္စာရင္း ေကာက္ရန္ေရာက္ရွိလာေသာ လ.ဝ.က ႏွင္႔ သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ ယူေ၇း အဖြဲ႕တုိ႕၏ လုိရာဆြဲၿပီးကာ ၎တို႔ၿဖည့္ေစခ်င္သည့္ ပုံစံမ်ားအား လွည့္ၿဖားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ၿဖစ္ကာ မြတ္စလမ္တို႔၏ အမွန္ တကယ္ရွိ သည့္ အရည္ အတြက္ေအာက္   နည္းပါးေအာင္ ၾကံစည္လုပ္ေဆာင္ေနၾကေၾကာင္း ခုိင္လုံသည့္ သတင္းရင္းၿမစ္မ်ားထံမွ သိရွိထား ရပါ သည္။
သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ ယူၿခင္းသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔နဲ႕ ေနာက္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ မွတ္တုိင္ တခုပင္ၿဖစ္ သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ၿမန္မာႏုိင္ငံဖြား မြတ္စ လမ္ တမ်ိဳး သားလုံးအတြက္ ဘဝထက္ပို႔၍ အေရးႀကီးေပသည္ ။ ၄င္းအၿပင္ အထူးဂရုျပဳရမည့္ အခ်က္တခ်က္မွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဗမာလူမ်ဳိးစု စာရင္း ထဲသို႔ ဗမာအစၥလာမ္ အၿဖစ္ေခ်ာ့ေမာ့ ထည့္သြင္းၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ (ယေန႕ေခတ္ကဲ့သုိ႕ ယုတ္မာရုိင္းစုိင္းစြာ အႏုိင္က်င့္ သတ္ၿဖတ္လာမည့္ ) အေရး ကုိ လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားၾကရန္ လုိေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ မြတ္စလင္မ်ား အုပ္စုကြဲ၊ လူမ်ဳိးကြဲမ်ားျဖစ္ကာ လူနည္းစု အုပ္စုကေလးမ်ား အျဖစ္ အင္အားခ်ည့္နဲ႕မသြားေစရန္ စည္းစည္းလံုးလံုးျဖင့္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုေအာက္၌ခိုလႈံသင့္ေပသည္ ။
ယေန႕ကြ်ဳႏု္ပ္တုိ႕သည္အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ရဲရင့္ဖုိ႕လုိအပ္ေပသည္။ သုိမဟုတ္ပါက ယေန႕ေခတ္    ကြ်ဳႏု္ပ္တုိ႕သည္ သမုိင္း၏ တရားခံမ်ား အၿဖစ္ ေနာင္လာေနာင္ သားတုိ႕၏ သတ္မွတ္ၿခင္း ခံရေပလိမ့္မည္။ ထုိေၾကာင့္ ကြ်ဳႏ္ုပ္တုိ႕သည္ လုပ္သင့္ လုပ္ထုိက္သည္မ်ားကုိ   ေတြေဝ၊   ေၾကာက္ ရႊံ႕ျခင္း   အလ်င္းမရိွပဲ ရင္ဆုိင္ဆုံးၿဖတ္ၾကရမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း တင္ၿပလုိက္ရပါသည္။

* ထုိ႕ေၾကာင့္ကြ်ဳႏု္ပ္တုိ႕သည္ ယခုအေၾကာင္းအရာအား အၿမန္ဆုံးေဝမွ်ၿခင္းၿဖင့္ တဖက္တလမ္းမွ ကူညီၾက ပါရန္ အေလးအနက္ တုိက္ တြန္းႏုိးေဆာ္ လုိက္ရပါသည္။
( အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ေအာက္က ပုံေတြမွာ ၾကည့္ရႈဖတ္သားႏုိင္ပါတယ္၊ PDF လုပ္မအားလုိ႕ Scan ဖတ္ၿပီး တင္ေပးထားပါတယ္။ )

တင္ေပးထားပါတယ္။ )About these ads O

Wednesday, December 11, 2013

First Yr. Geography Syllabus existence of Rohingya: တကၠသုိလ္ ပထမႏွစ္ ပ ထ ဝီ ဝင္ ဘာ သာ ရပ္ တြင္ “ရိုဟင္ဂ်ာ” အ ေၾကာင္း သင္ ရုိး တြင္ ျပ ဌာန္း ထား ၿခင္း

ရခုိင္ၿပည္ေၿမာက္ပုိင္း၊ဘဂၤလားေဒရွ္နယ္စပ္အနီး၊ဘူးသီးေတာင္ႏွင္႔ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာႏွင္႔၊ ရခုိင္စစ္တေကာင္း လူမ်ဳိးမ်ားေနထုိင္ၾကသည္။ ထုိ လူမ်ဳိးမ်ား သည္။ ေရွးပေ၀သဏီကပင္ ေနထုိင္ခဲ႔ၾကေသာ တုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား ၿဖစ္ၾကသည္ ဟု ေအာက္ပါအတုိင္း အဂၤလိပ္လုိ ေရးသား ထားသည္ကုိ ဘာသာ ၿပန္ၿခင္းၿဖစ္ သည္။ ………… In northern Rakhine State close the boder with the Bangladesh at Butheetaung and Maundaw township are where the Rohinggas and chittagarean live.These minority ethnic groups had settled in the boder region since early days.

1st Year Geog.pdf